Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Jämställdhet och mångfald

Det är viktigt att räddningstjänsten speglar samhället i övrigt. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhet och mångfald. Långsiktigt behöver vi rekrytera fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund till vår verksamhet.

För att vi ska klara vårt uppdrag behöver Räddningstjänsten Karlstadsregionen vara en
arbetsplats för alla. På en arbetsplats för alla känner vi oss respekterade och trygga vilket ger oss förutsättningar för att ta hela vår kompetens tillvara och därigenom ge den bästa servicen till de vi är till för. Det stärker bilden av Räddningstjänsten Karlstadsregionen som en attraktiv arbetsgivare och bidrar till möjligheten att säkerställa vår framtida kompetensförsörjning

Grundläggande förhållningssätt

Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare för alla. En viktig utgångspunkt är att vi arbetar för ökad jämställdhet och mångfald och genomför aktiva åtgärder för en arbetsplats fri från diskriminering. Våra arbetsplatser ska genomsyras av ett inkluderande synsätt där olikheter är en tillgång som ger ökade möjligheter till hög kvalitet i arbetet med att möta våra invånare. Medarbetarnas individuella kompetens, erfarenhet och bakgrund tas tillvara för att främja verksamhetens utveckling. Det bidrar till innovativa och engagerade arbetsgrupper som presterar bättre tillsammans och främjar en ökad arbetshälsa.

Roller

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en arbetsplats där vi i samarbete tillvaratar de resurser som olika funktioner, erfarenheter och bakgrunder tillför verksamheten. Resultatet av vårt samarbete skapar inkludering, kreativitet och bidrar till väl avvägda lösningar för både verksamhet och arbetsmiljö.

En arbetsplats för alla är något vi skapar tillsammans. Vi bemöter varandra med respekt och har alla ett ansvar för arbetsplatsernas aktiva och medvetna arbete för jämlikhet och inkludering och att aktivt förebygga diskriminering.

Chefer har kompetens och verktyg för att tillsammans med medarbetarna kunna driva arbetet för en arbetsplats för alla som är fri från diskriminering.

Medarbetare är delaktiga och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö och att våra
arbetsplatser kännetecknas av ett öppet och respektfullt klimat.

Utgångspunkter

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet handlar om vår mänskliga rättighet att bli behandlad med respekt oavsett diskrimineringsgrund.

I Räddningstjänsten Karlstadsregionen innebär detta att:

 • vi arbetar systematiskt och i samverkan med aktiva åtgärder för en
  arbetsplats fri från diskriminering
 • vi genomför olika kompetenshöjande insatser inom området för att främja
  en inkluderande arbetsmiljö och stärka förmågan att bemöta alla
  professionellt och likvärdigt
 • alla känner till att det råder nolltolerans mot trakasserier, sexuella
  trakasserier och repressalier samt vilka rutiner som gäller om någon
  upplever sig ha blivit utsatt för det
 • vi agerar om vi ser beteenden som strider mot vår värdegrund och policy
 • vi beaktar ett jämställdhetsperspektiv i all uppföljning och utvärdering
 • vi strävar efter en jämn könsfördelning inom våra verksamheter och
  tillsätter lediga tjänster utifrån kompetens
 • vi har en positiv attityd till att våra medarbetare ska kunna förena arbete
  med föräldraskap vilket för oss är en naturlig del i att vara en attraktiv
  arbetsgivare genom hela livet.

Prioriterade aktiviteter för en räddningstjänst för alla

Målet är en arbetsplats fri från diskriminering. Koncernen Karlstads kommun tar årligen fram prioriterade aktiviteter i syfte att öka jämställdheten och jämlikheten på sina arbetsplatser och för att arbeta aktivt mot diskriminering. Räddningstjänsten Karlstadsregionen ingår i detta
koncernövergripande arbete. De prioriterade aktiviteterna tas fram i samverkan och bygger på den koncerngemensamma riskbedömningen för diskriminering som genomförs av jämställdhet- och mångfaldsgruppen. Utifrån riskbedömningen tas kontrollmoment fram som ska undersökas och analyseras. Åtgärder skapas och genomförs sedan på aktuell nivå; koncern-, förvaltning/bolags/förbunds- eller chefsnivå


Sidan uppdaterad: 2023-05-09

Hittade du rätt information på sidan?