Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Anslagstavla

Välkommen till Räddningstjänsten Karlstadsregionens officiella anslagstavla. Här publicerar vi justerade protokoll från sammanträden med vår politiska direktion och dess arbetsutskott. Här finns också information om hur beslut kan överklagas. Protokollen ligger ute i tre veckor från och med det datum då de justerats.

Exempel på beslut som fattas av direktionen

Direktionen fattar beslut om övergripande frågor som styr vad vi i förbundet ska göra, som budget, mål och prioriteringar.

Justerade protokoll

Under tre veckor efter möten med vår politiska direktion och dess arbetsutskott kan du läsa de justerade protokollen här.

Sammanträdestider

Här hittar du sammanträdestider för arbetsutskottet och direktionen.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att förbundets handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, så vissa handlingar publiceras därför inte i sin helhet.

Överklagande

Varje förbundskommun samt personer som är folkbokförda, äger fastigheter eller är taxerade för kommunalskatt i någon av förbundskommunerna har möjlighet att överklaga kommunalförbundets beslut genom laglighetsprövning.

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om

  • beslutet har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunalförbundet,
  • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att kommunalförbundet anslagit det justerade protokollet över beslutet. I överklagandet ska anges

  • vilket beslut som överklagas,
  • vilket organ eller vilken person som har fattat beslutet,
  • varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på samt
    namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?