Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Den tillsyn vi på räddningstjänsten gör enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att kontrollera att du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare uppfyller lagens krav för ett skäligt brandskydd.

Detta kontrollerar vi

Vid en tillsyn kontrollerar vi både det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet. Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägaren och verksamhetsutövaren är det viktigt att båda parter finns med vid tillsynen.

Tillsynsprocessen

Klicka på illustrationen så blir den större.

Tillsynsprocessen omfattar följande steg:

  • Tillsynsbesök: Tillsynsbesök kan vara oanmält eller anmält. Vid tillsynen ska verksamhetsutövaren och fastighetsägaren delta.
  • Tjänsteskrivelse: Tillsynen sammanfattas i en tjänsteskrivelse som kommuniceras till berörda parter i ärendet. Räddningstjänsten bedömer om verksamheten/anläggningen uppfyller ett skäligt brandskydd utifrån LSO.
  • Ärendet avslutas: Uppfylls ett skäligt brandskydd avlutas ärendet.
  • Beslut om föreläggande eller förbud: Finns synpunkter på brandskyddet fattas beslut om föreläggande eller förbud.
  • Uppföljning: Uppföljning av synpunkterna av brandskyddet från tidigare beslut.
  • Eventuellt beslut om vite: Beslut om vite förekommer om inte beslut om föreläggande följs.

Du kan läsa mer om tillsynsprocessen i förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgift

Vår direktion beslutar vilka taxor som ska gälla för de tillsyner vi gör. Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet. Du betalar dels en grundavgift för tillsynen, dels timavgift räknad per påbörjad kvart.

Så säger lagen

Enligt lagen om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §, ska ägaren eller verksamhetsutövaren gällande byggnader eller andra anläggningar "i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand".

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO. Syftet med föreskrifterna är att bidra till en nationell likriktning av tillsynen och att tillsynen på ett effektivt sätt ska bidra till målen i LSO. Lagstiftningen klargör inte vilka verksamheter som omfattas av tillsyn. Det är räddningstjänsten som beslutar vilka verksamheter som ska tillsynas och hur ofta tillsynerna ska genomföras. Normalt görs tillsyn med intervaller mellan 2–6 år.

Stöd till kommunal tillsyn enligt LSO på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?