Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA, innebär att du som fastighetsägare och nyttjanderättshavare arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska bedriva ett SBA.

Vid omfattande verksamheter ska arbetet dokumenteras. Om du behöver hjälp att komma igång med ditt SBA ger vi dig här några tips på vad vi tycker ska ingå.

Vi har också tagit fram ett stödmaterial som kan vara till hjälp när du bygger upp din verksamhets systematiska brandskyddsarbete. Materialet ska anpassas utifrån din verksamhets förutsättningar.

Ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjanderättshavare

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att det finns en ansvarsfördelning som klargör vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter.

Ansvar och organisation inom verksamheten

I alla verksamheter är det viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet. Ju större verksamhet blir desto viktigare blir det att organisationen kompletteras med ytterligare funktioner.

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Brandskyddsbeskrivningen kan med fördel användas som underlag i samband med egenkontroller av brandskyddet.

Egenkontroller av brandskyddet

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar. Av kontrollerna ska framgå vad som kontrollerats, när, av vem, eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem.

Utbildningsplan

Det är viktigt att den personal som har en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs för att kunna utföra sina uppgifter. Det är också viktigt att övrig personal har tillräcklig utbildning så att de känner till de risker som finns i verksamheten och kan agera på ett riktigt sätt vid ett nödläge.

Handlingsplan vid brand

Handlingsplanen vid brand talar om hur du sak agera i händelse av brand eller annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är rädda, varna, larma och släck. Därtill kan det finnas särskilda uppgifter för viss personal eller att uppgifterna delas mellan personalen. Det är viktigt att planen övas regelbundet och att den utvärderas för att den ska fungera så bra som möjligt om olyckan skulle vara framme.

Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig är dina uppgifter att övervaka att det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs enligt de rutiner som upprättats. Du är också verksamhetens kontaktperson gentemot räddningstjänsten. Den brandskyddsansvarige bör ha mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet och ha en egen budget.

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?