Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillfällig övernattning för grupper i skolor och liknande

En tillfällig övernattning i till exempel en skola motsvarar på många sätt en övernattning på ett hotell eller vandrarhem. Gruppen som sover där känner inte till lokalerna. Brandskyddet behöver därför fungera på samma sätt, med vissa anpassningar. Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och kan ställa krav på brandskyddet eller förbjuda övernattning.

En tillfällig övernattning betyder i detta sammanhang att att människor ska övernatta i en lokal som inte är avsedd för det. Det kan vara en skol- eller föreningslokal. För att reglerna här ska gälla ska också gruppen vara större än fyra personer.

Om du har frågor kring övernattning för färre personer, eller om de inte är en gemensam grupp, är du välkommen att fråga räddningstjänsten om just din situation.

Ansvar

Byggnadens ägare är ansvarig för att den eller de lokaler som ska användas för tillfällig övernattning är anpassade och har ställts i ordning för övernattning.

Byggnadens ägare är också ansvarig för att gruppen som ska övernatta har tagit del av de regler och instruktioner som gäller.

Instruktionen ska minst innehålla detta:

 • information om brand- och utrymningslarm och hur de fungerar
 • var utrymningsvägar är och det gruppen behöver veta om dem
 • information om brandcellsgränser
 • vilken släckutrustning som finns och var den är
 • övrig information med betydelse för brandskyddet.

Om ägaren bedömer att det inte går att övernatta i lokalen på ett säkert sätt ska övernattningen inte tillåtas och inte bli av.

Tillsyn - men anmälan behövs inte

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är lokal tillsynsmyndighet för brandskydd i byggnader och anläggningar. Vi har befogenhet att i samband med tillsyn ställa krav på brandskyddet. Vi kan förbjuda en viss användning av en lokal, till exempel övernattning.

Anmälan om en planerad tillfällig övernattning för en grupp behöver inte göras till Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Oavsett ska dessa regler följas och vi kan som sagt ändå göra en tillsyn.

Tidig upptäckt och varning (larm)

För att tidigt och säkert upptäcka en eventuell brand bör det finnas ett automatiskt brandlarm i den lokal som ska användas för tillfällig övernattning. Finns inte det bör man rådgöra med Räddningstjänsten Karlstadsregionen om lämpligheten i att använda lokalen för övernattning.

Brandlarmet ska följa Brandskyddsföreningens regelverk SBF 110:8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (eller motsvarande). Det ska täcka åtminstone följande utrymmen:

 • lokalen där övernattningen ska ske
 • intilliggande korridorer/utrymningsvägar
 • övriga utrymmen som står i kontakt med lokalen där övernattningen ska ske.

Brandlarmet ska vara direkt vidarekopplat till SOS AB och Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Ett utrymningslarm som per automatik startas av brandlarmet ska också finnas.

Utrymningsvägar

Lokalen där människor ska sova ska

 • ha minst två av varandra oberoende utrymningsvägar
 • helst vara belägen i markplan.

Om utrymmet är beläget i markplan kan en av utrymningsvägarna vara fönster som är tillräckligt stort, om fönstret är lätt att öppna och sidohängt.

Avståndet från golv till fönstrets underkant får inte vara mer än 1,2 meter och avståndet från fönster till marken får inte vara mer än 2 meter. Om inte alla fönster i ett rum är öppningsbara ska det fönster som ska användas för utrymning markeras med nödutgångsskylt.

Samtliga utrymningsvägar ska vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

Brandcellsgränser

Varje lokal eller sammanhängande grupp av lokaler som används för övernattning ska utgöra en egen brandcell. Trapphus och korridorer som är utrymningsvägar ska vara egna brandceller.

Personantal

Antalet personer som kan övernatta i respektive lokal beror på golvytan och utrymningsvägarnas bredd.

Ett lämpligt riktvärde är fyra kvadratmeter per person vilket ger 15-20 personer per klassrum, till exempel.

I större lokaler - till exempel gymnastiksalar - ska de övernattande delas upp i grupper. En grupp på cirka 20 personer ska vara en sektion som hålls åtskild från andra grupper. Mellan grupperna ska det vara minst fem meter breda gångar. Gångarna ska utan hinder leda till utgångsdörrarna.

Släckutrustning

Släckutrustning ska vara tillgänglig och väl markerad. Det bör inte vara längre än 25 meter att gå för att nå den.

Släckutrustning kan vara en inomhusbrandpost med formstyv slang eller handbrandsläckare.

Lägg till bild på inomhusbrandpost

Generella ordningsregler

 • Dörrar i brandcellsgränser ska hållas stängda, till exempel dörrar mellan trapphus och korridorer. Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda elektromagneter.
 • Rökförbud och förbud mot hantering av öppen eld råder inomhus.
 • I korridorer och andra utrymningsvägar får inget brännbart material förvaras som madrasser, bagage eller liknande. Bänkar, bord och stolar får inte placeras i korridorer eller trapphus. Uppställning ska ske i outnyttjade låsbara utrymmen.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande ska ske i lokaler som är avsedda för det (matsal, skolkök).
 • Sopsäckar, annat brännbart material eller material som tar mycket plats ska placeras på anvisade platser.

Ovanstående information som pdf

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?