Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker och säkerhetsarbete vid Stora Enso Skoghalls Bruk

Stora Enso Skoghall AB tillverkar livsmedelskartong som främst används till att förpacka flytande livsmedel som juice och mjölk, men även till förpackningar för torra livsmedel. I tillverkningsprocessen används flera olika kemikalier, varav några omfattas av det så kallade Sevesodirektivet.

Direktivet syftar till att minska risken för, och konsekvenserna av, allvarliga kemikalieolyckor. På bruket lagras och används också eldningsolja, som även den omfattas av Sevesodirektivet. Enligt direktivet ska kommunen vart femte år informera allmänheten om de risker som finns.

Vid Skoghalls Bruk sätts säkerheten och respekten för miljön i första rummet, för såväl anställda som kunder, besökare och allmänhet. Incidenter och olyckor kan inträffa, men genom kunskap, riskanalyser, planering och övning ska dessa inte behöva bli allvarliga händelser.

Väl förberedda

Som verksamhetsutövare har Stora Enso Skoghalls Bruk enligt lag (1999:381) krav på åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar, är företaget skyldigt att begränsa konsekvenserna för människors hälsa och miljön samt att samverka med den kommunala räddningstjänsten. Det finns en säkerhetsrapport som beskriver verksamhetens säkerhetsarbete som uppdateras minst vart femte år. Den senaste rapporten lämnades till Länsstyrelsen Värmland 31 maj 2016.

All personal och alla entreprenörer utbildas regelbundet om riskerna och ansvaret för hälsa, säkerhet och miljö i det dagliga arbetet. Övningar genomförs regelbundet, såväl inom företaget som tillsammans med bland annat räddningstjänsten. Anläggningen är utrustad med både gaslarm och brandlarm för att snabbt upptäcka risk för olycka och kunna larma räddningstjänsten.

Om en olycka inträffar finns en egen räddningsstyrka på fabriksområdet. Om den inte räcker till larmas Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Tillsyn

Länsstyrelsen ska genomföra tillsyn enligt Sevesolagstiftningen.

Information om tillsynsverksamhet hos Länsstyrelsen Värmland Länk till annan webbplats.

Tänkbara olycksscenarier utifrån resultat av genomförda riskanalyser av berörda kemikalier

Skoghalls Bruk har genomfört riskanalyser kring hanteringen av Sevesokemikalierna, både i egen regi och med hjälp av specialiserade konsulter. Analyserna har sedan granskats av berörda myndigheter. Tänkbara allvarliga kemikalieolyckor som har identifierats är brand, utsläpp och spridning av farlig gas samt haveri av lagringstank. I tabellen nedan listas de kemikalier som finns vid Stora Enso Skoghalls Bruk och som bedöms skulle kunna orsaka en allvarlig kemikalieolycka. Allmänheten skulle kunna bli berörd vid en olycka med ammoniak, natriumhypoklorit eller terpentin. Vilka konsekvenserna kan bli redovisas i tabellen.

ÄmneOlyckshändelse och påverkan på människors hälsaGiftigtBrandfarligtOxiderande (underhåller brand)MiljöfarligtFrätandeHälsoskadligt
AmmoniakUtsläpp och spridning av gas. Lukt, kan irritera luftvägarna.XX
XX
NatriumhypokloritGiftig klorgas kan bildas och spridas. Lukt, irriterar luftvägarna.X
XXX
TerpentinBrand och explosion inom fabriksområdet. Brandrök utanför fabriksområdet.
X
X
X
SvavelväteUppkomst av gas inom fabriksområdet. Allmänheten berörs inte.XX
X

VäteperoxidOlycka på fabriksområdet. Allmänheten berörs inte.

X
XX

Om något händer

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö används varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) för att varna och informera allmänheten. Systemet består av meddelanden i radio och TV och ibland utomhuslarm. Sedan en tid tillbaka kan VMA också skickas ut till fasta och mobila telefoner.

Meddelande i radio och TV

Ett VMA sänds alltid i radio och TV. Räddningsledaren ger fortlöpande information om händelsen via i första hand Sveriges Radio P4 Värmland. Följ eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten. Information publiceras även på SVT Text sidan 599 och på kommunens webbplats.

Utomhuslarm

Varningssystemet som ljuder utomhus består av ca 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige, bland annat Skoghall. VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder Faran över-signalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

Varje kvartal testas VMA-signalen. Detta sker klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Det interna fabrikslarmet på Stora Enso Skoghalls Bruk testas varje helgfri måndag klockan 12:00 12:05.

Meddelande via telefon

Numera finns också möjligheten att skicka VMA som talmeddelande till fasta telefoner och som SMS till mobiltelefoner som befinner sig inom berört område.

Vid varning

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng alla dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
  • Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
  • Följ Sveriges Radio P4 Värmland eller SVT Text sidan 599 för vidare information.

Om det sker ett gasutsläpp eller blir en brand

Klorgas och ammoniak känns igen på starkt stickande lukt som ger sveda i ögon och näsa samt hosta och irritation i halsen. Både klorgas och ammoniak är irriterande redan i mycket låga koncentrationer så du upptäcker om du är exponerad.

Ett gasmoln eller brandrök följer vindriktningen. Titta efter en flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från gasmolnet eller brandröken genom att gå vinkelrätt mot vinden.

Om du upplever stark gaslukt och får hosta och sveda i näsa och hals ska du ringa SOS Alarm på 112.

Om Sevesodirektivet

Sevesodirektivet är implementerat i svensk lag genom lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS 2015:8).

Kontakt

  • Stora Enso Skoghall AB, Box 501, 663 29 Skoghall, telefon 010-465 00 00, www.storaenso.com/skoghall
  • Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad, telefon 054-540 28 80
  • Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Hammarö, telefon 054-51 50 00, www.hammaro.se
  • Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad, telefon 010-224 70 00 www.lansstyrelsen.se/varmland.html

Ovanstående information som utskrivbar pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Här hittar du planen för Stora Enso Skoghalls Bruk.

Ovanstående information publicerades i september 2019.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?