Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker vid St1 och OKQ8 och hur du skyddar dig vid en olycka

I oljehamnen i Karlstad finns St1 och OKQ8 som båda hanterar farliga ämnen. Vid verksamheterna lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Det är viktigt att du som bor, vistas eller arbetar i närheten är informerad om riskerna vid dessa verksamheter och att du vet vad du ska göra om en allvarlig kemikalieolycka inträffar.

Vad kan hända?

De produkter som hanteras vid St1:s och OKQ8:s anläggningar i Karlstad är petroleumprodukter, främst bensin, diesel, eldningsoljor, biobränslen och tillsatser till bränslen.

ÄmneFarliga egenskaper
BensinBrandfarlig, hälsofarlig, miljöfarlig
DieselBrandfarlig, hälsofarlig, miljöfarlig
EldningsoljaBrandfarlig, hälsofarlig, miljöfarlig

 

Produkterna levereras via järnväg eller tankfartyg och utlastning sker till tankbilar. Produkterna är både brandfarliga, hälsofarliga och miljöfarliga. Hanteringen är därmed förenad med vissa risker. Det är framförallt vid ett läckage eller en brand som allvarliga konsekvenser skulle kunna uppstå.

 • Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage vid lastning eller lossning av produkterna. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte verksamheter och boende runtomkring.
 • Vid brand blir det kraftig rökutveckling som kan beröra de som bor eller har verksamhet runt hamnområdet. I händelse av brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänsten och när de anländer tar de över om det fortfarande brinner. Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand, exempelvis en cisternbrand, inträffar kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills Släckmedelscentralen, SMC, kommer. SMC är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är mycket liten.

Så varnas du om något händer

Vid olyckor som kan hota människor eller miljö används varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Systemet består av:

 • meddelande via radio och TV
 • meddelande via fast telefon och mobil
 • meddelande via appar som 112 SOS Alarm och krisinformation.se
 • systemet för utomhusvarning, populärt kallat Hesa Fredrik. VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton som följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran är över ljuder Faran är över-signalen som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.
VMA-signalen.

Gör så här om något händer

Vid VMA

 • Gå inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och, om möjligt, ventilationen.
 • Lyssna på SR P4 Värmland på 103,5 MHz eller se på SVT:s text-TV sidorna 100 och 599. Där kommer information att lämnas till dig om vad som har hänt och vad du ska göra. Alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.
 • Stanna inomhus tills du blir kontaktad eller tills du hör signalen Faran är över.

Om du hamnar i rök eller gasmoln

 • Rök och gas kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta. Sök dig därför bort från olyckan.
 • Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden.

Hur jobbar företagen för att inga olyckor ska inträffa?

Vart femte år genomför verksamheterna en riskanalys där alla riskmoment sammanfattas. I analysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka skulle inträffa. Riskanalysen kompletteras med återkommande skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.
Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver.

Företagen har också vidtagit en rad praktiska åtgärder för att förebygga och hantera olyckor:

 • Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner
  över.
 • Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm.
 • Utlastningsplatserna för bensin är utrustade med automatisk skumsläckning.
 • Rökförbud gäller inom hela området.
 • Samtliga bensincisterner har flytande tak som begränsar utsläpp.
 • Vid utlastning av produkter är tankbilen kopplad till en gasåtervinningsanläggning som omhändertar gaserna som uppstår.
 • Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner som larmar vid utsläpp eller brand.
 • Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle uppstå.

Så säger lagen

ST1 och OKQ8 omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. ST1 omfattas av den högre kravnivån och OKQ8 av den lägre kravnivån. Det innebär bland annat krav på information till allmänheten om riskerna med verksamheten och hur man kan skydda sig om något skulle hända. Verksamhetsutövarna är också skyldiga att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område samt att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor i sin helhet hittar du på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Revisioner och tillsyn

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten.

Tillsyn av verksamheterna sker enligt lagstadgade krav. Då granskas dokumentationen och depåområdet kontrolleras. Tillsynen genomförs av Länsstyrelsen Värmland. Protokoll med datum om senaste tillsynen samt mer information om den kan begäras ifrån Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad, e-post varmland@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 70 00.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Ovanstående information som utskrivbar pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Här hittar du planen för St1 i Karlstad.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?