Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker och säkerhetsarbete vid Incendio AB i Karlstad

Incendio AB är ett nystartat företag men verksamheten har funnits på Lamberget i Karlstad sedan 1950-talet. Företaget tillverkar tillsatsmedel till tjockolja som främst används inom större kraft- och värmeverk. I vår tillverkningsprocess använder vi kemikalier som petroleumprodukter och en vattenlösning av ammoniak.

Risker med vår verksamhet

Vår hantering av kemiska ämnen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har gjorts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en brand som allvarliga konsekvenser kan uppstå. Innehållet i en tank kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en tank från en lastbil. Ett läckage påverkar främst fabriksområdet och inte de kringboende. De olyckor som skulle kunna inträffa till följd av detta är att det börjar brinna eller att personer i anslutning till verksamhetsområdet exponeras för ammoniakgas. Risken för spridning av brand utanför industriområdet bedöms vara mycket liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt området.

De kemikalieolyckor som skulle kunna inträffa bedöms inte innebära någon direkt fara för allmänheten.

Sannolikheten för att någon av dessa olyckshändelser ska inträffa bedöms vara liten.

Ämnen som vi hanterar

Tabellen visar vilka kemiska ämnen som hanteras vid anläggningen och vilka faror som är förknippade med dessa.

ÄmneFrätandeHälsoskadligtMiljöfarligt
Petroleumprodukter med flampunkt över 60˚C
XX
25 % ammoniak i vattenX

Förebyggande arbete

För att göra kemikaliehanteringen så säker som möjligt arbetar Incendio AB kontinuerligt med säkerhet och förebyggande åtgärder.

Verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter. Kring de tillverkningsprocesser som kan medföra risker finns ett genomarbetat säkerhetssystem. Till exempel minimeras risken för läckage av farliga ämnen till omgivningen genom att tankar för dessa produkter är placerade inomhus eller är invallade.

För att skydda personal och anläggning i händelse av brand finns bland annat automatiskt brandlarm, branddörrar och brandventilation. Larmet går till räddningstjänsten om en brand skulle inträffa. Gaslarm för ammoniak finns, för att snabbt upptäcka risk för olycka.

Företaget har ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö.

Företagets personal är en viktig del i arbetet för att förebygga olyckor. Personalen utbildas regelbundet inom områdena hälsa, säkerhet och miljö. Samtliga anställda utbildas också kontinuerligt i att förebygga och identifiera risker och situationer som kan leda till olyckshändelser.

Företaget har en intern nödlägesplan. Där beskrivs hur personalen ska förebygga eller vid en eventuell olycka begränsa skador. Planen innehåller också beskrivning av organisationen, rutiner och resurser.

Tillsyn

Tillsyn görs av Länsstyrelsen Värmland. Information om senaste tillsynsbesök och tillsynsplan, kan fås via länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/varmland

Så här gör du om larmet går

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder Faran över-signalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

När du hör VMA-signalen

  • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  • Stäng alla dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
    Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland för vidare information eller sök information på SVT Text sidan 599. Du kan också följa händelseförloppet på www.karlstad.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa Sveriges kristelefonnummer 113 13.
  • Vid brand kan hälsofarliga gaser bildas. Brandröken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen. Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt mot vinden.

Lagen om att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) omfattar verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemiska produkter. Lagen strävar mot ett säkrare samhälle genom att ställa krav och ge riktlinjer till verksamheter. Incendio AB omfattas av lagstiftningen och har skyldighet att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar, är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor förebyggs har lämnats till berörda myndigheter. Företaget har skyldighet att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Kommunen ansvarar för att allmänheten informeras om säkerhetsåtgärder och förfarande vid en allvarlig kemikalieolycka. Denna information har tagits fram av Incendio AB i samarbete med Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Karlstads kommun. Informationen innehåller de delar som lagstiftningen kräver.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information.

Ovanstående information som pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Ovanstående information publicerades 2017.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?