Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker och säkerhetsarbete vid Austin Sverige AB

Austin Sverige AB ägs av Austin Powder International, med säte i Cleveland, Ohio. Austin Powder International är den största tillverkaren och leverantören av sprängämnen i Europa. Verksamheten vid Austin Sverige AB består av lagring och försäljning av sprängämnen som används för civilt bruk. Verksamheten i Karlstad omfattar endast lagring.

Vissa risker i verksamheten

De sprängämnen som hanteras vid Austin Sveriges anläggning vid Alsters-Bergstorp i Karlstad är explosiva. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från räddningstjänstens sida.

Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand förrådsområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder Austin Sverige har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

Austin Sverige satsar på säkerhet

Verksamheten vid Austin Sveriges anläggning i Alsters-Bergstorp omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

För att minimera risken för explosion förvaras sprängämnen och sprängkapslar i separata förråd, vilken innebär att de inte kan detonera av sig själva. Den största risken är brand – skulle en sådan uppstå i eller utanför anläggningen finns risk för explosion.

Förebyggande arbete

Eftersom konsekvenserna av en olycka skulle vara allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Strategisk placering

De förråd Austin Sverige använder har en bra placering ur geografi- och säkerhetssynpunkt. Förråden är placerade i ett bergrum i ett skogsområde.

Närmaste bostadshus ligger drygt 0,3 km bort från anläggningen, men förrådens placering i bergrum innebär att ingen bostadsfastighet ligger inom gränsen för betryggande avstånd med gott skydd, enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Specialutbildad personal

Austin Sveriges egen personal ansvarar för all hantering av explosiv vara. Denna personal har specialutbildning för ändamålet.

Säker hantering

Verksamheten i Karlstad består endast av förrådshållning samt in- och utlastning av paketerade produkter. Ingen ompackning av gods är tillåten i förrådet.

Brandskydd

Austin Sveriges förråd är förlagt i ett bergrum och avdelade i olika avskilda utrymmen.

Larm

Anläggningen är försedd med inbrottslarm.

Kontinuerliga revisioner

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna- och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten.

Fakta

Vi hanterar dessa farliga produkter.

  • Sprängämnen.
  • Sprängkapslar.

Så larmas du om något händer

Vid ett tillbud varnas boende och andra som vistas i närheten av anläggningen av en signal från anläggningens tyfon. Signalen är stötvis tvåtonig. Du som bor i närheten kommer också att få en varning genom ett talmeddelande till din fasta telefon och genom ett SMS till din mobiltelefon.

Så här ska du bete dig vid larm

  1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  2. Stäng alla dörrar och fönster.
  3. Håll dig informerad. Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland och sök information på SVT:s Text-TV sidan 100 och 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har löpande kontakt med Austin Sverige och diskuterar säkerhetsarbete med inriktning på att förhindra att en olycka ska inträffa. Skulle det trots alla ansträngningar inträffa ett tillbud så har räddningstjänsten en plan för räddningsinsatser och är rustad för både stora och små insatser genom organiserade och tränade räddningsstyrkor.

Om en mindre olycka inträffar larmas i första hand en räddningsstyrka från Karlstad. Finns det behov av förstärkning kallas ytterligare styrkor in från Karlstadsregionen. För att detta ska fungera genomför regionen regelbundna planeringar och samövningar.

En viktig insats är att i förväg informera alla boende och verksamma i området om riskerna vid Austin Sverige. De risker som identifierats och de ämnen som hanteras vid Austin Sverige finns presenterade i detta informationsblad.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

  • medverkar till ett tryggt och säkert samhälle i kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors
  • arbetar förebyggande så att sannolikheten för och konsekvenserna av en olycka ska minska
  • har elva räddningsstyrkor med ett sextiotal personer i ständig jour och beredskap
  • har en hög kompetens och stor erfarenhet av risker och säkerhet.

Lagen om allvarliga kemikalieolyckor

Det finns en lag (SFS 1999:381) om krav på åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemiska produkter. Austin Sverige AB omfattas av lagstiftningen och har upprättat en säkerhetsrapport som beskriver verksamhetens säkerhetsarbete. Säkerhetsrapporten uppdateras minst vart femte år.

Som verksamhetsutövare har Austin Sverige skyldighet att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar, är bolaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Företaget har skyldighet att samverka med den kommunala räddningstjänsten. Kommunen ansvarar för att allmänheten informeras om säkerhetsåtgärder och förfarande vid en allvarlig kemikalieolycka.

Denna information har tagits fram gemensamt av Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Austin Sverige. Informationen innehåller de delar som lagstiftningen kräver.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Ovanstående information som utskrivbar pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Här hittar du planen för Austin Sverige AB.

Ovanstående information publicerades 2020.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?