Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den tillsyn vi på räddningstjänsten gör enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor syftar till att kontrollera att du som verksamhetsutövare uppfyller lagens krav för hantering av brandfarliga eller explosiva varor.

Detta kontrollerar vi

Vid en tillsyn kontrollerar vi hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor för att förebygga och begränsa olyckor, skador på liv, hälsa eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Då tillståndet gäller föreståndaren och nyttjanderättshavaren är det viktigt att båda parter finns med vid tillsynen.

Tillsynsprocessen

Klicka på bilden så blir den större.

Tillsynsprocessen omfattar följande steg:

  • Tillsynsbesök kan vara oanmält eller anmält. Vid tillsynen ska nyttjanderättshavaren och fastighetsägaren delta.
  • Tillsynen sammanfattas i en tjänsteskrivelse som kommuniceras till berörda parter i ärendet. Räddningstjänsten bedömer om verksamheten/anläggningen uppfyller hantering av brandfarliga och explosiva varor utifrån LBE.
  • Ärendet avslutas om hanteringen av brandfarlig och explosiva varor uppfylls.
  • Beslut om föreläggande eller förbud fattas om räddningstjänsten har synpunkter på hanteringen.
  • Uppföljning av synpunkterna om hanteringen från tidigare beslut.
  • Beslut om vite förekommer om inte beslut om föreläggande följs.

Du kan läsa mer om tillsynsprocessen i förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsavgift

Varje år beslutar vår direktion vilka taxor som ska gälla för de tillsyner vi gör. Du betalar dels en grundavgift för tillsynen, dels timavgift räknad per påbörjad kvart. Taxan revideras årligen med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet.

Så säger lagen

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §LBE).

Sidan uppdaterad: 2024-06-25

Hittade du rätt information på sidan?