Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga varor är tillståndspliktig, med undantag för mindre mängder. Det är viktigt att veta att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

  • Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, biogas, naturgas, vätgas och acetylen.
  • Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. Flampunkt är den lägsta temperaturen där en vätska avger ångor i sådan omfattning att en brännbar blandning med luft uppstår. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60°C och brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, diesel, tändvätska och spolarvätska.
  • Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat och lågnitrerad nitrocellulosa.

  Tillståndsplikt

  Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag. Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

  Mängder som får hanteras utan tillstånd
  HanteringBrandfarliga gaserExtremt brandfarligaeller brandfarliga aerosoler
  Brandfarliga vätskormed flampunkt högst 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C
  Yrkesmässig
  publik
  verksamhet
  Inomhus: 2 liter
  Utomhus: 60 liter
  100 liter100 liter10 000 liter
  Yrkesmässig icke
  publik verksamhet, inomhus
  250 liter500 liter500 liter10 000 liter
  Yrkesmässig icke
  publik verksamhet, utomhus (4)
  1 000 liter3 000 liter3 000 liter50 000 liter
  Icke yrkesmässig
  hantering (5)
  Gasol: 60 liter
  Andra gaser: 10 liter
  100 liter10 000 liter10 000 liter

  MSB:s föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger vilken hantering som undantas tillståndsplikten.

  Sök tillstånd här

  Det är vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen som hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Beslut i ärendet meddelas inom tre månader.

  Lagstiftning

  Hanteringen av brandfarliga varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om föreskrifter där regler för hanteringen är mer detaljerad än i lag och förordning.

  Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom en brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

  Sidan uppdaterad: 2023-05-08

  Hittade du rätt information på sidan?