Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandfarliga varor

Alla som hanterar större mängder brandfarliga varor måste söka tillstånd för det. Du söker tillstånd hos räddningstjänsten i den kommun där hanteringen ska ske. Det är viktigt att veta att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor.

  • Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och atmosfärstryck. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, biogas, naturgas, vätgas och acetylen.
  • Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C. Flampunkt är den lägsta temperaturen där en vätska avger ångor i sådan omfattning att en brännbar blandning med luft uppstår. I tillståndskraven skiljer man på brandfarliga vätskor med flampunkt upp till 60°C och brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, diesel, tändvätska och spolarvätska.
  • Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Exempel på brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat och lågnitrerad nitrocellulosa.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Tillstånd

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Lagstiftning

Hanteringen av brandfarliga varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom en brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar om föreskrifter där regler för hanteringen är mer detaljerad än i lag och förordning.

Föreskrifter och allmänna råd för brandfarliga och explosiva varor på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?