Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Sotning och brandskyddskontroll

Din kommun har ansvar för att det sotas (rengörs) hos dig som har en eldstad med tillhörande rökkanal. Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll i sotningspliktiga anläggningar. I våra förbundskommuner har uppgiften delegerats till oss på räddningstjänsten. För själva utförandet av sotningen och brandskyddskontrollen har vi upphandlat entreprenörer.

Vid sotningen rengörs din anläggning utifrån speciella tidsintervall, så kallade sotningsfrister.

Vid brandskyddskontrollen kontrollerar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några allvarliga brister. Det ska också finnas skyddsanordningar på taket som gör att det går att ta sig till din skorsten på ett säkert sätt. Även brandskyddskontrollerna utförs med viss regelbundenhet, oftast längre än intervallen för sotning.

Vem sotar och gör brandskyddskontroll?

Här är de entreprenörer vi har avtal med för sotning och brandskyddskontroll i våra förbundskommuner:

Sotning

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall. Det kallas för sotningsfrist. I de kommuner vårt räddningstjänstförbund omfattar är det vår politiska direktion som beslutar vilka sotningsfrister som ska gälla.

Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Det behöver sotas oftare om du har en vedpanna i ditt hem än om du har en braskamin i ditt fritidshus.

Om du eldar i begränsad omfattning kan du ansöka om undantag från ordinarie sotningsfrist.

Får du sota själv eller låta någon annan sota?

Du kan ansöka om att få ett medgivande att sota själv eller att låta någon annan sota hos dig. För att få det måste du uppfylla ett antal villkor.

Brandskyddskontroll

Hur ofta ska det göras brandskyddskontroll?

Även brandskyddskontrollen görs med bestämda tidsintervall. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som beslutat hur ofta det ska göras brandskyddskontroll.

Se frister för brandskyddskontroll (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

Sotningstaxan bestäms av kommunfullmäktige i kommunen där fastigheten finns. Detsamma gäller avgiften för brandskyddskontrollen.

Sotningstaxor

Avgifter brandskyddskontroll

Kontakt

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 054-540 28 80 eller e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?