Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Denna sida handlar om tillsyn enligt LSO.

De flesta tillsyner som räddningstjänsten genomför görs enligt LSO. Utöver den rena lagtexten finns det ett flertal föreskrifter och allmänna råd att följa. De kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och handlar om bland annat brandvarnare, systematiskt brandskyddsarbete och skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Vad säger lagen?

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap 2 § LSO).

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsynsplan

Räddningstjänsten upprättar varje år en tillsynsplan som anger vilka typer av byggnader eller verksamheter som vi ska besöka. I huvudsak är det verksamheter där det vistas många människor och där det finns risk för att personskador uppstår. Det är till exempel hotell, vårdboenden, skolor och samlingslokaler.

Vad kontrollerar vi?

Vid en tillsyn kontrolleras både det byggnadstekniska brandskyddet och det organisatoriska brandskyddet. Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare är det viktigt att båda parter finns med vid tillsynen.

Om det finns brister i brandskyddet kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite.

Läs om räddningstjänstens tillsyn enligt LBE

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?