Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Denna sida handlar om tillsyn enligt LBE.

Vad säger lagen?

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna (6 §LBE).

Vad kontrollerar vi?

Vår förebyggandeavdelnin genomför tillsyn vid de verksamheter där brandfarliga och explosiva varor hanteras i tillståndspliktiga mängder. Vi kontrollerar då att hanteringen sker enligt de föreskrifter som finns. Om det finns brister i hanteringen kan vi meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite. I värsta fall kan tillståndet återkallas.

Läs om räddningstjänstens tillsyn enligt LSO

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?