Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Kommunens krisberedskap och krishantering

Räddningstjänsten Karlstadsregionen planerar och administrerar våra sex medlemskommuners krisledningsorganisation och krisledningsnämnd. Bland annat tar vi fram planer för hantering av extraordinära händelser, stabsrutiner, övningar samt stödjer organisationen i samband med hantering av oönskade händelser.

Kommunen är enligt lag geografiskt områdesansvarig för krisberedskapsarbetet på lokal nivå och ska också ha förmåga att hantera en samhällskris.

Krisberedskap

Kommunen är skyldig att:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa och ha en plan för hur de risker och sårbarheter man identifierar ska hanteras
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat
  • säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunernas resurser är begränsade. Beroende på händelse så kommer de att behöva prioritera hur dessa resurser ska användas. Ju fler som har förmåga att klara en samhällskris för sig själv och sina närmaste, desto mer kan samhällets resurser användas till de mest behövande och på att hantera samhällskrisen i stort.

Krishantering

I en kommun ska det finnas en nämnd som fullgör uppgifter under extraordinära händelser. Detta enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Alla sex kommuner i vårt förbund ingår i en gemensam krisledningsorganisation.

Med extraordinär händelse avses en händelse som

  • avviker från det normala,
  • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Alla tre kriterier ska vara uppfyllda för att händelsen ska bedömas vara extraordinär.

När en extraordinär händelse inträffar kan krisledningsnämndens ordförande fatta beslut om att nämnden ska träda i funktion.

Krisledningsnämnden tar över ansvaret

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens högsta beslutsfattare vid extraordinära händelser. Den får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhet från övriga nämnder i kommunerna.

Som stöd till krisledningsnämnden finns en beredningsgrupp, en stabs- och analysgrupp samt en informationsenhet i krisledningsorganisationen.

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ingår i en gemensam krisledningsorganisation med en gemensam krisledningsnämnd. Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare, med tre ledamöter från Karlstads kommun samt två ledamöter var från Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner.

Ledamöter och ersättare som ingår i krisledningsnämnden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-07-03

Hittade du rätt information på sidan?