Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Information till allmänheten: risker och säkerhetsarbete vid St1 Sverige AB i Karlstad

Verksamheten vid St1:s anläggning i oljehamnen i Karlstad omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder St1 har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

St1:s anläggning i Karlstad är en del av St1 Sverige AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen via tillförsel med järnväg, vid behov kan tillförsel ske med kustfartyg. Utlastning sker till tankbilar. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från kommunens sida.

Vissa risker

St1 hanterar dessa farliga ämnen:

 • Bensin
 • Diesel
 • Eldningsolja
 • Etanol E85

De produkter som hanteras vid St1:s anläggning i Karlstad är både brandfarliga, hälso- och miljöskadliga. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har utförts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en tankbrand som allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en cistern från en järnvägsvagn. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte de kringboende.

Vid brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänsten och när de anländer tar de över om det fortfarande brinner. Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand inträffar, t.ex. en cisternbrand, kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills SMC kommer. SMC står för Släckmedelscentralen och är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är därför mycket liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt hamnområdet.

Arbetar förebyggande

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Utlastningsplatser för tankbilar är utrustade med automatisk skumsläckning. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Hög säkerhetsnivå

Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver. Bolaget har tillståndsprövats enligt miljöbalken.

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensin- och etanolcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av produkter är tankbilen kopplad till en gasåtervinningsanläggning som omhändertar gaserna som uppstår. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa.

Kontinuerliga revisioner

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna- och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten. Sevesotillsyn av myndigheter sker årligen, där dokumentation granskas och depåområdet kontrolleras. Protokoll från tillsynen kan begäras från Länsstyrelsen Värmland.

Så här gör du om larmet går

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor. VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder Faran över-signalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

När du hör VMA-signalen

 • Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
 • Stäng alla dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
 • Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 Värmland för vidare information eller sök information på SVT Text sidan 599. Du kan också söka information på www.karlstad.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa Sveriges kristelefonnummer 113 13.

Lagen om allvarliga kemikalieolyckor

Det finns en lag (SFS 1999:381) om krav på åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för verksamheter som hanterar stora mängder farliga kemiska produkter. St1 Sverige AB omfattas av lagstiftningen och har upprättat en säkerhetsrapport som beskriver verksamhetens säkerhetsarbete. Säkerhetsrapporten uppdateras minst vart femte år.

Som verksamhetsutövare har St1 skyldighet att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar, är bolaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och miljön. Företaget har skyldighet att samverka med den kommunala räddningstjänsten. Kommunen ansvarar för att allmänheten informeras om säkerhetsåtgärder och förfarande vid en allvarlig kemikalieolycka.

Denna information har tagits fram av Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Karlstads kommun i samarbete med St1.

För mer information

Om du har frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta:

 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad, telefon 054-540 28 80
 • St1 Sverige AB, Oljegatan 3, 652 21 Karlstad, telefon 08-555 489 10
 • Karlstads kommun, Västra Torggatan 26, 651 84 Karlstad, 054-540 00 00
 • Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad, telefon 010-224 70 00

Ovanstående information som utskrivbar pdf

Här finns ovanstående information som pdf, att ladda ner eller skriva ut.

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för de verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen). Här hittar du planen för St1 i Karlstad.

Ovanstående information publicerades i december 2020.

Sidan uppdaterad: 2023-04-05

Hittade du rätt information på sidan?