Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandfarlig gas

Hantering av brandfarlig gas är tillståndspliktig, med undantag för mindre mängder. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Föreskrifter och allmänna råd

Hantering av brandfarlig gas regleras i föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSBFS 2020:1 föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering i yrkesmässig verksamhet

För att förtydliga föreskrifterna och ge exempel på hur hanteringen kan ske på ett säkert sätt i yrkesmässig verksamhet har MSB gett ut följande handböcker:

Handbok: Hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok: Brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat hantering

Som privatperson får du hantera upp till 60 liter gasol och 10 liter annan brandfarlig gas innan tillstånd krävs. Vill du hantera större mängder än så behöver du söka tillstånd.

Förvaring av gasol och acetylen i småhus och flerfamiljshus i ett plan

Skiss för hur brandfarlig gas får förvaras i småhus.
  • I bostadsdelen i småhus som villa, radhus och fritidshus samt flerbostadshus i ett plan är endast gasolbehållare som är mindre än 30 liter tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Det är dock tillåtet att förvara gasol i kök eller i köksskåp som är ventilerat direkt ut i rummet. För att ventilationen ska vara tillräcklig krävs vanligtvis öppningar både högt och lågt i förvaringsutrymmet, samt att ventilationsöppningarnas area motsvarar 1 procent av utrymmets golvarea.
  • På vind eller källare är det också möjligt att förvara gasolbehållare, även om det inte är att rekommendera eftersom det blir svårare att föra behållarna i säkerhet vid en brand.
  • I ett garage eller ett fristående förråd kan gasolbehållare också förvaras. Det är vid sådan förvaring särskilt viktigt att utrymmet är ventilerat. För en källare kan till exempel en fläkt behövas för att få tillräcklig ventilation. I småhus får du förvara brandfarlig gas i förråd eller garage som är avskilda från bostaden i lägst brandteknisk klass EI 30, dvs. med väggar, dörrar och andra genomföringar som står emot en brand i 30 minuter.

Lättantändligt material i större mängd, till exempel papper, tyg eller papp, får inte förekomma i förvaringsutrymmet. Tillräcklig ventilation måste finnas.

Källa: MSB

Förvaring av av gasol och acetylen i flerfamiljshus i flera plan

Skiss över hur brandfarlig vätska får förvaras.
  1. Vind, källare och garage i flerbostadshus. Ingen förvaring av gasolbehållare*.
  2. Lägenhet eller inglasad balkong. Gasolbehållare mindre än 5 liter får hanteras (blå campingbehållare).
  3. Balkong, ej inglasad. Gasolbehållare mindre än 30 liter får hanteras.
  4. Särskilt utrymme i lägenheten. Gasolbehållare mindre än 30 liter får förvaras i särskilt utrymme som är en egen brandcell EI 60 och ventilerad direkt till det fria.
  5. Fristående förråd eller garage för flera hushåll. Ingen förvaring av gasolbehållare*.
  6. Särskilt utrymme i fristående förråd eller garage för flera hushåll. Gasolbehållare får förvaras om de är åtskilda från övrigt brännbart material i ventilerat förråd som utgör en egen brandcell med brandteknisk klass motsvarande lägst EI 60.

* Undantaget enstaka aerosolbehållare.

Tillståndskravet för mer än 60 liter gasol eller 10 liter annan gas begränsar den totala mängden. Tillräcklig ventilation måste finnas.

Källa: MSB

Mer information för dig som privatperson

Tillstånd

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Sidan uppdaterad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?