Vi som ska agera

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Vi som ska agera vid en samhällskris

Bild på Rakelapparat under användning.

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris och många tänker nog att det aldrig skulle kunna hända dem. Att inse att samhällskriser faktiskt kan hända och tänka över hur det kan drabba en själv och sina närmaste är ett bra första steg för att skaffa sig beredskap.

Din egen krisberedskap

Du som kan måste vara beredd på att klara dig själv en tid vid en samhällskris. Hur länge klarar du dig om du inte kan handla mat, det är avbrott i vatten- och avloppsförsörjningen, du kan inte tanka bilen eller när internet och mobil inte fungerar?

Kommunens ansvar

Kommunen är enligt lag geografiskt områdesansvarig för krisberedskapsarbetet på lokal nivå och ska därmed ha förmåga att hantera en samhällskris.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. 

Regeringen och statliga myndigheter

Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Den är alltså geografiskt områdesansvarig för krisberedskapen på nationell nivå. Regeringen har delegerat vissa uppgifter till statliga myndigheter.

Näringslivet

Även näringslivet är en viktig aktör för att hantera en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, men ibland även som en resurs till andra aktörer. 

Civilsamhället

Civilsamhället består av alla de verksamheter och organisationer som drivs av ett ideellt engagemang hos medlemmar, volontärer och givare. Det handlar om allt från ideella föreningar och kooperationer till trossamfund, stiftelser och olika typer av ideella nätverk. Exempel på aktörer inom civilsamhället är kyrkan, idrottsföreningar, byalag och hobbyföreningar som kan komma att agera vid en samhällsstörning.

Frivilliga

Frivilliga utgör en viktig del i krisberedskap och civilt försvar. Det finns både organiserade frivilliga och icke-organiserade frivilliga (spontanfrivilliga). De organiserade frivilliga kan vara ideella organisationer (läs mer under Civilsamhället), eller spontant uppkomna grupperingar på till exempel Facebook.