Det som hotar

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Det som hotar

Bild på en skogsbrand.

Det som hotar är både händelser som inträffar relativt ofta och händelser vars sannolikhet och konsekvenser är betydligt mer svårbedömda. Ofta uppstår de dessutom utan förvarning.

Avbrott och störningar i försörjningssystem

Idag är det självklart för oss att det ska komma vatten ur kranen och att mobilnätet ska fungera. Men avbrott eller störningar i våra olika försörjningssystem kan uppstå. Elförsörjning, dricksvatten-, avlopps- och dagvattenförsörjning, elektronisk kommunikation, livsmedelsförsörjning och transporter är viktiga försörjningssystem där det finns risker att samhällsstörningar uppstår.

Naturolyckor

Naturolyckor är olyckor som kan uppstå till följd av naturhändelser, till exempel översvämningar, isstormar, värmeböljor och stormar. Jordens klimat håller på att förändras i snabbare takt än någonsin i historisk tid vilket gör att naturolyckorna ändrar karaktär. Ofta föregås naturolyckor av varningar från SMHI.

Olyckor

Olyckor uppstår plötsligt och oftast utan förvarning. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning.

Läs mer om olyckor

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser. Utbrott av infektioner är globala problem. En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor. En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi. En sjukdom som sprider sig mellan djur kallas epizooti. Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser.

Propaganda

Propaganda eller informationsoperationer är olika aktiviteter där medborgare utsätts för påverkansförsök. Syftet är att få människor att agera enligt ett visst mål. Det är viktigt att vara medveten om att vi utsätts för propaganda. Var källkritisk till den information du får!

Terrorism

Med terrorism menas gärningar som syftar till att framkalla fruktan, skapa kaos, demoralisera och bryta ner den existerande samhällsordningen. Det kan exempelvis handla om mord, olaga frihetsberövande, skadegörelse, spridande av gift eller smitta och sabotage. Slagkraften i terrorism ligger bland annat i att den drabbar urskillningslöst. Den är inte alltid beroende av vem som dödas eller skadas, utan skapar skräck genom det faktum att vem som helst kan bli nästa offer.

Krig

I Sverige använder vi oftast ordet krig, men internationellt används istället begreppet väpnat angrepp. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige. Ett väpnat angrepp/krig mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde (Ds 2017:66 s. 61).

Regeringen fattar beslut om höjd beredskap när Sverige är i krigsfara eller i krig. Då träder ett antal vilande lagar i kraft, till exempel ransoneringslagen.

Ännu ej kända risker och hot

Det finns också risker och hot som ännu inte är kända. Flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och askmolnet som bildades i samband med den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010 är exempel på händelser som var otänkbara samhällskriser innan de inträffade.