Tillfällig övernattning för grupper i skolor och liknande

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Tillfällig övernattning för grupper i skolor och liknande

Bild på madrasser på gymnastikgolv.

Här beskriver vi Räddningstjänsten Karlstadsregionens syn på vad som är att betrakta som ett tillfredställande brandskydd i samband med så kallad tillfällig övernattning för grupper i skolor och andra liknande miljöer.

Med tillfällig övernattning avses här övernattning i lokaler vars huvudsakliga användningsområde inte är sovande förläggningsverksamhet, exempelvis skollokaler. Med grupper avses grupper med sammanhörande personer där gruppens totala antal överstiger fyra stycken. Om den aktuella övernattningen inte faller in under dessa kriterier omfattas den inte av denna information. Vid frågor om lämpligt brandskydd i dessa fall får Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillfrågas i varje enskilt fall.

Ansvar

Byggnadens ägare är ansvarig för att den eller de lokaler som ska användas för tillfällig övernattning är anpassade och iordningställda för detta ändamål. Byggnadens ägare är också ansvarig för att den eller de som ska nyttja lokalerna har tagit del av de regler och instruktioner som omgärdar den tillfälliga övernattningen. Instruktionen ska innehålla information om minst följande:

 • Förekomsten av brand- och utrymningslarm och dess funktionalitet,
 • utrymningsvägarnas beskaffenhet,
 • brandcellsgränser,
 • släckutrustning och dess placering samt
 • övrig information med betydelse för brandskyddet.

Om ägaren bedömer att det saknas förutsättningar hos den som ska nyttja lokalen att genomföra övernattningen på ett säkert sätt ska övernattningen ej medges och genomföras.

Brandskydd

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är lokal tillsynsmyndighet avseende brandskydd i byggnader och anläggningar och har befogenhet att i samband med tillsyn ställa krav på brandskyddet samt meddela nödvändiga förbud. Räddningstjänsten Karlstadsregionen betraktar en tillfällig övernattning i en skola som relativt likvärdig en övernattning på ett hotell eller vandrarhem då de övernattande i regel saknar kännedom om lokalerna och kommer att befinna sig i sovande tillstånd. Brandskyddet vid tillfällig övernattning behöver således utformas på liknande sätt som på ett hotell eller vandrarhem med vissa anpassningar.

Tidig upptäckt och varning (larm)

I syfte att erhålla en tidig och säker upptäckt av eventuella bränder ska den tillfälliga övernattningen endast ske i lokaler som utrustats med ett automatiskt brandlarm. Brandlarmet ska vara utfört enligt regelverket SBF 110:8 (eller motsvarande) och som minst omfatta följande utrymmen:

 • Lokalen där övernattningen ska ske,
 • intilliggande korridorer/utrymningsvägar samt
 • övriga utrymmen som står i kontakt med lokalen där övernattningen ska ske.

Brandlarmet ska vara direkt vidarekopplat till SOS AB och Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Ett utrymningslarm som per automatik initieras av brandlarmet ska också finnas.

Utrymningsvägar

Lokalen där övernattningen ska ske ska vara utrustad med minst två av varandra oberoende utrymningsvägar och helst vara belägen i markplan. Om utrymmet är beläget i markplan kan en av utrymningsvägarna utgöras av fönster som är tillräckligt stort, om fönstret är lätt öppningsbart och sidohängt. Avståndet från golv till fönstrets underkant får inte överstiga 1,2 meter och avståndet från fönster till marken får inte överstiga 2 meter.

Om inte alla fönster i ett rum är öppningsbara ska det fönster som ska användas för utrymning markeras med nödutgångsskylt. Samtliga utrymningsvägar ska vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

Brandcellsgränser

Varje lokal eller sammanhängande grupp av lokaler som användes för förläggning ska utgöra en egen brandcell. Trapphus och korridorer som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar ska vara egna brandceller.

Personantal

Antalet personer som kan förläggas i respektive lokal beror på golvytan och utrymningsvägarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 4 m2/person vilket ger 15 - 20 personer per klassrum. I större lokaler till exempel gymnastiksalar bör enheter om ca 20 personer sektioneras med minst 5 meter breda gångar. Gångarna ska mynna vid utgångsdörrarna.

Släckutrustning

Släckutrustning av lämplig typ ska finnas tillgänglig och väl markerad. Gångavstånd till släckutrustning bör inte överstiga 25 meter. Släckutrustning kan utgöras av inomhusbrandpost med formstyv slang eller handbrandsläckare.

Generella ordningsregler

 • Dörrar i brandcellsgräns ska hållas stängda. Exempel på detta är dörrar mellan trapphus och korridorer. Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda elektromagneter.
 • Rökförbud och förbud mot hantering av öppen eld råder inomhus.
 • I korridorer och andra utrymningsvägar får inget brännbart material förvaras som madrasser, bagage eller liknande. Bänkar bord och stolar får ej placeras i korridorer eller trapphus. Uppställning ska ske i outnyttjade låsbara utrymmen.
 • Matlagning, kaffekokning och liknande ska ske i därför avsedda lokaler (matsal, skolkök).
 • Sopsäckar och annat brännbart material eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.

Anmälan till Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Någon anmälan om en förestående övernattning i enlighet med denna information behöver inte göras till Räddningstjänsten Karlstadsregionen.