Individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta

Till huvudmenynTill huvudinnehållet

Till huvudinnehållet

 

Individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta

Bild på en äldre persons händer som håller i en käpp.

Varje år omkommer runt hundra personer av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det är därför viktigt att hitta och hjälpa människor som skulle ha svårt att uppmärksamma och hantera en brand. Vi ger gärna råd och gör hembesök utan kostnad. Kontakta oss om du är orolig för någon.

Dödsbränder drabbar inte vem som helst. De flesta som drabbas är människor med begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera en brand och som inte bor på ett behovsprövat boende. 

Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade. Människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem löper också större risk än andra att drabbas. 

Nästan alla dödsbränder startar i hemmet. En stor andel är spisrelaterade, rökning är en annan vanlig brandorsak. Fungerande brandvarnare saknas ofta. Branden startar oftast där man befinner sig, som i sängen eller i fåtöljen. Bränderna är ofta relativt små. För att identifiera särskilt riskutsatta personer kan man leta efter individer som stämmer in på en eller flera av följande beskrivningar:

 • 80 procent är ensamstående.
 • Hälften har funktionshinder.
 • Nästan hälften är över 65 år.
 • Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år).
 • Många är påverkade av mediciner.
 • Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning

Räddningstjänsten Karlstadsregionen (kommunerna Karlstad, Forshaga, Kil, Munkfors, Grums, Hammarö) erbjuder rådgivning och utbildning för dig som arbetar nära särskilt riskutsatta personer och träffar dem i deras hem. Vi kan också göra hembesök och riktade utlåtanden i speciella fall. Det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang.

Exempel på yrkeskategorier vi gärna träffar är socialsekreterare, biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare, vårdplanerare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, boendestödjare, personal i särskilt boende, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och personal inom öppenvårdspsykiatrin.

Se filmen om vårt arbete med särskilt riskutsatta

Enkla åtgärder kan göra stor skillnad

För att skydda särskilt riskutsatta från att skadas eller omkomma i brand föreslår vi följande åtgärder:

 1. Kartläggning av riskutsatta individer.
 2. Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt.
 3. Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet.
 4. Genomförande av förbättringsåtgärder.

Det måste inte alltid kosta

Rådgivning och information i samtal med den boende, anhöriga och hemtjänsten kan ibland räcka långt. 

Hjälpmedel, som spisvakt, brandsäkra textilier och rökförkläde, finns i olika utformning och prisklasser. Det finns också mobila släcksystem som enkelt kan installeras och flyttas efter individens behov. Dessa medför en större kostnad, men kan rädda livet på människor med ett uttalat riskbeteende och de som bor i grannskapet.

Vi på räddningstjänsten är experter på vilka hjälpmedel som är effektivast för specifika ändamål och ställer gärna upp som rådgivare vid bostadsanpassning.

Checklistor för att hitta särskilt riskutsatta

Vi har tagit fram en checklista för en enkel analys/inventering av en individs behov. Den kan vara ett första steg för initiativ till att vidta fler åtgärder.

Checklista för identifiering av särskilt riskutsatta (pdf, 62 KB)

MSB har tagit fram en vägledning för dig som arbetar med personer som kan vara aktuella för ett individanpassat brandskydd. I vägledningen finns en mer detaljerad checklista samt ett samtyckesprotokoll. 

Till broschyren "Brandsäker bostad för alla" hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (extern länk)

Samverkan krävs

Ingen kan åtgärda problemet ensam. För att genomföra de åtgärder som nämns ovan krävs samverkan mellan olika aktörer.

 • Kartläggning av riskutsatta individer – anhöriga och aktörer som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med personerna ifråga.
 • Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt - räddningstjänsten
 • Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet - räddningstjänsten.
 • Genomförande av förbättringsåtgärder – många olika aktörer som fixartjänster, socialsekreterare, biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare, vårdplanerare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, boendestödjare samt personal i särskilt boende, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Lagen visar på ett gemensamt ansvar

Om vi tittar på vad lagen säger ser vi att det finns ett gemensamt ansvar för att stödja särskilt riskutsatta med ett individanpassat skydd. En sammanfattning av lagrummen LSO, SoL, LSS och HSL visar på en gemensam röd tråd:

 • Stödja den enskilde
 • Samverka med varandra
 • Anpassa bostäder så att man kan bo under trygga och goda förhållanden
 • Utgå från individen

Man talar i de olika lagrummen om samverkan mellan myndigheter eller samhällsorgan. Men när det gäller bostadsanpassning kan man ställa sig frågan om det bedrivs något samarbete ur ett brandskyddsperspektiv. Vi tror att det kan bli bättre!

Ur lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 kap.

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag

Ur Socialtjänstlagen (2001:453)

"Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver"

"Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra"

Ur lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

"Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd."

Ur hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

"Tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder"

"Möjlighet till lokal policy"

Kontakt

Glenn Appel, brandingenjör, telefon 054-540 28 13, e-post glenn.appel@karlstad.se.