Våra insatser 2016

Under år 2016 noterades 2 056 larm i förbundet. Det är en ökning mot föregående år 2015 då antalet larm stannade på 2 016. Ser man till statistiken angående antalet larm per station har vi sammanlagt drygt 2 200 larm, vilket beror på att vissa larm resulterar i att flera stationer larmas.

 Under året kan följande större insatser nämnas:

  1. Brand i glasslager samt i lastbilar på Örsholmen. Fem stationer var på plats.
  2. Kraftig explosion på Tingvallagymnasiets gård. Räddningstjänsten, i samverkan med polisen, sökte av området utan att hitta något. Smällen rönte ett stort medieintresse från hela världen och räddningstjänsten fick mejl från nyfikna i USA.
  3. Ett stort antal skogsbränder mellan Blombacka och Deje blev resultatet när ett godståg tände efter banvallen. Sju stationer och en helikopter fick läget under kontroll efter ca åtta timmars arbete.
  4. En större brand i kedjehus Forshaga. Kraftig vind försvårade släckningsarbetet. Fyra stationer jobbade med branden och tre hus brandskadades.
  5. Ett antal drunkningar under våren där tre personer omkom.
  6. Lägenhetsbrand på Romstad med fyra omkomna.
  7. Villabrand i Slottsbron på nyårsafton med en omkommen person
  8. Ett antal svåra trafikolyckor under året där fyra personer omkom.

Insatstyp

Vad gäller antalet insatser kopplat till brand i byggnad så är det en ökning till 164 stycken jämfört med 150 stycken under år 2015. Under de två senaste åren har vi fokuserat på eldstadsrelaterade bränder där vi tillsammans med Brandskyddsföreningen, sotarmästarna, försäkringsbolag, kommuner, detaljister och installatörer informerar inom ramen för nätverket ”Elda rätt”. Nätverket är ett förebyggande projekt som ska hjälpa allmänheten att köpa rätt anläggning samt installera och använda den rätt. Under december månad hade vi inte någon ljusrelaterad brand vilket är positivt. Här hoppas vi att våra utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen gett resultat. Under december besöktes också 250 butiker i förbundet där vi kontrollerade brandskyddet och informerade om förebyggande brandskydd inför julhandeln.

Tyvärr har fem personer omkommit i brand under året, vid två olika bränder. Även här jobbar vi långsiktigt där resultatet inte går att mäta från år till år utan förväntas få genomslag i statistiken på lång sikt. Arbetet går i stora drag ut på att identifiera personer som kan drabbas av dödsbränder och försöka förbättra brandskyddet. Vi kan dock se att det är viktigt vi också fortsätter att arbeta mot alla invånare oavsett risknivå. Tidigare har vi rekommenderat att varje hushåll ska ha minst en fungerande brandvarnare, framöver kommer vi att rekommendera att det ska finnas minst två fungerande brandvarnare. Kanske kommer detta att få genomslag även på nationell nivå.

Sommaren var en normal sommar vilket syns i antalet insatser kopplat till brand ej i byggnad vilka ökade marginellt till 179, mot 169 stycken föregående år. Vi hade en större insats då tåget tände banvallen mellan Blombacka och Deje.

Antalet trafikolyckor var 312 stycken vilket är ökning mot år 2015. Tyvärr medförde dessa både omkomna och svårt skadade. Händelserna ger oss tydliga indikationer på att räddningstjänsten, i samverkan med övriga aktörer, bör och ska fortsätta arbeta med information kring trafiksäkerhet. Även vi som arbetar på vägen är utsatta för risker. Därför har ett nätverk med räddningstjänstpersonal från hela Värmland startat upp. De ska ta fram gemensamma förbättringsförslag för att öka säkerheten för brandmännen.

Vad gäller IVPA – larm (i väntan på ambulans) har de minskat till 386 stycken gentemot 474 för år 2015.

Sedan 2014 är räddningstjänsten en del i larmkedjan vid suicidlarm. Under 2016 var vi delaktiga på 37 larm och vi kan konstatera att vi har räddat liv genom vår medverkan.

Drunkningstillbuden har ökat till 14 stycken under året, jämfört med 9 under år 2015. Tre personer har tyvärr omkommit i drunkningsrelaterade olyckor under 2016.

Automatlarm, ej brand har ökat under året, 593 stycken jämfört med 519 under 2015. Vi fortsätter med vår målmedvetenhet i utbildningar och information för att minska antalet onödiga larm. Vi ser också positivt på att det kopplas in cirka 20 nya objekt varje år för tidig upptäckt av brand.

Bland övriga uppdrag kan nämnas djurlivräddningar, hissnödlägen, hjälp till ambulansen, nödställda personer samt olika typer av undersökningar.

Fördelning av insatser

Sett till fördelning av antalet insatser under året var maj den månad vi åkte på flest larm, totalt 212 stycken. Sett till fördelning av insatser per station under året var Karlstad den station som åkte på flest larm, drygt 1100 stycken. Det följs av Grums, Hammarö och Kil på cirka 160 - 180 larm vardera.

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta oss på 054-540 28 80 alternativt via raddningstjansten@karlstad.se

 20152016
Brand i byggnad150164
Brand, ej i byggnad169179
Trafikolycka288312
Automatlarm, ej brand519593
Utsläpp farligt ämne5558
Drunkning/tillbud914
I väntan på ambulans (IVPA)474386
Suicidlarm2437
Övriga larm328313
Totalt antal larm20162056