inventering av brandskydd i radhus

Under 2016 påbörjar Räddningstjänsten Karlstadsregionen en inventering av alla radhuslängor med minst fyra boendemoduler inom förbundets geografi. Syftet är bland annat att identifiera radhusvindar med brister i det byggnadstekniska brandskyddet och föreslå åtgärder för fastighetsägaren.

De kommuner som berörs är Karlstad, Kil, Forshaga, Grums, Hammarö och Munkfors.

Inventeringen påbörjas i juli 2016 då personal från oss kommer att besöka ett antal privata och allmännyttiga fastighetsägare i Karlstad.

Innan besöken, som sker på dagtid, får fastighetsägaren information om detta i sin brevlåda. Är man inte hemma när vi kommer behöver det inte vara något problem, oftast räcker det för oss att titta på några av bostäderna i en radhuslänga. Om så krävs tar vi en ny kontakt längre fram.

Efter genomförd inventering kommer vi att ta ställning till om och hur vindarna ska åtgärdas och återkomma till berörda fastighetsägare om detta.

Risker med bristande byggnadstekniskt brandskydd

Inte sällan leder bränder i radhus till stora egendomsskador. Är det byggnadstekniska brandskyddet otillräckligt finns risk att branden sprider sig från en lägenhet till flera via vinden.

I en del bostadslängor finns det brister i de avskiljande vindsväggarna. Det kan resultera i att bränder sprider sig mycket snabbt. Det sker då oftast inte genom väggen mellan lägenheterna utan via vinden. Den snabba brandspridningen innebär att räddningstjänsten har mycket svårt att förhindra en totalskada. Det ska påpekas att eventuella brister i tak- och vindskonstruktionerna inte i huvudsak innebär en risk eller fara för personsäkerheten men att bristerna istället medför onödigt stora egendomsskador.

Grundläggande skydd mot brandspridning

Ett grundläggande krav vid bostadsbyggande är att varje lägenhet utformas som en egen brandcell med en timmes brandmotstånd, dvs. brandklassen EI 60. Vid nybyggnation av bostadslängor gäller detta även avskiljande vindsväggar mellan lägenheterna.

Åtgärder som kan bli aktuella

Om vi vid inventeringen konstaterar att en radhuslänga brister i sitt byggnadstekniska brandskydd kan någon eller flera av nedanstående åtgärder bli aktuella för att skapa ett tillfredsställande skydd: 

  • Att avskiljande väggar på vinden mellan lägenheterna/fastigheterna åtgärdas så att de har minst 30 minuters avskiljande förmåga (EI30).
  • Att eventuella håltagningar i avskiljande väggar tätas på ett brandtekniskt godkänt sätt. Exempel på håltagningar kan vara kabelgenomföringar för el och TV.
  • Att se till att avskiljande väggar sluter tätt mot yttertaket.
  • Att takfoten upp mot vinden tätas minst 1 meter på vardera sidan om avskiljande väggar.

Radhusvind i genomskärning

Det är viktigt med avskiljande väggar på radhusvinden.

Kontakt

Har du frågor om brandskydd i bostadslängor är du välkommen att kontakta brandingenjör Ola Åkesson, ola.akesson@karlstad.se, tel 054-540 28 20.