Individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta

Bild som föreställer särskilt riskutsatt person som röker i sängen.

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder, de flesta i sina hem. Äldre är överrepresenterade, så även personer med funktionshinder, missbruksproblem och psykiska problem. Som väl är finns det mycket man kan göra. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det kräver dock samverkan mellan oss på räddningstjänsten och de riskutsatta själva, deras anhöriga samt de yrkeskategorier som möter dessa människor i deras hem.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har formulerat visionen "Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand". Den ställer vi oss bakom. Vi tycker inte att någon ska behöva dö i brand för att man inte kan hjälpa sig själv. 

Varje år omkommer cirka 100 personer på grund av brand i Sverige. Nästan alla dödsbränder startar i hemmet. Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna. En stor andel av bräderna är spisrelaterade. Fungerande brandvarnare saknas ofta. Branden startar oftast där man befinner sig, som i sängen eller fåtöljen. Bränderna är ofta relativt små. 

Vissa personer är särskilt riskutsatta

Dödsbränder drabbar inte vem som helst. De flesta som drabbas är människor med begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera en brand och som inte bor på ett behovsprövat boende. 

Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade. Personer med funktionshinder, missbruksproblem och psykiska problem löper också större risk än andra att derabbas. För att identifiera vilka personer som är särskilt riskutsatta kan man som utgångspunkt börja med att leta efter individer som stämmer in på en eller flera av följande beskrivningar:

 • 80 procent är ensamstående
 • Hälften har funktionshinder
 • Nästan hälften är över 65 år
 • Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år)
 • Många är påverkade av mediciner
 • Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer gärna arbetet med särskilt riskutsatta och individanpassat brandskydd inom vår geografi (kommunerna Karlstad, Forshaga, Kil, Munkfors, Grums, Hammarö). Vi erbjuder oss att utbilda er som möter riskutsatta personer dagligen och stödja er avseende lämpliga brandskyddsåtgärder. Vi utför även riktade utlåtanden i speciella fall. Det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang.

Exempel på yrkeskategorier vi gärna träffar är:

 • socialsekreterare
 • biståndshandläggare
 • bostadsanpassningshandläggare
 • vårdplanerare
 • hemtjänstpersonal
 • personliga assistenter
 • boendestödjare
 • personal i särskilt boende
 • distriktssköterskor
 • sjukgymnaster
 • arbetsterapeuter
 • personal inom öppenvårdspsykiatrin
 • intresseföreningar

Enkla åtgärder kan göra stor skillnad

För att skydda särskilt riskutsatta från att skadas eller omkomma i brand föreslår vi följande åtgärder:

 • Kartläggning av riskutsatta individer
 • Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt
 • Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet
 • Genomförande av förbättringsåtgärder

Det måste inte alltid kosta

De brandskyddsåtgärder som krävs måste inte alltid medföra stora kostnader. 

Kostnader för individanpassat brandskydd kan variera

Rådgivning och information i samtal med den boende, anhöriga och hemtjänsten kan ibland räcka långt och behöver inte kosta många kronor. 

Hjälpmedel som exempelvis en spisvakt som signalerar/bryter strömmen vid spisen finns i olika utformning och med olika funktion. Priserna varierar också. Vi på räddningstjänsten är experter på vilka hjälpmedel som är effektivast för specifika ändamål och ställer gärna upp som rådgivare vid bostadsanpassning.

Det finns också mobila släcksystem som enkelt kan installeras och flyttas efter individens behov. Dessa medför en större kostnad, men kan rädda livet på människor med ett uttalat riskbeteende i hänseende av brand samt de som bor i grannskapet.

Checklistor för identifiering av särskilt riskutsatta

Vi har tagit fram en checklista för en enkel analys/inventering av en individs behov. Den kan vara ett första steg för initiativ till att vidta fler åtgärder.

Checklista för enkel analys/inventering av en individs behov (pdf)

MSB har tagit fram en vägledning för dig som arbetar med personer som kan vara aktuella för ett individanpassat brandskydd. I vägledningen finns en mer detaljerad checklista för ändamålet samt ett samtyckesprotokoll. Vägledningens syfte är att inspirera och stödja kommuner att påbörja och införa ett systematiskt arbetssätt för att identifiera personer som på grund av ett riskbeteende har en ökad risk att drabbas av en brand i bostaden, identifiera personer med begränsad förmåga att själva agera i samband med en brand, samt föreslå och erbjuda individanpassade riskreducerande åtgärder. 

MSB:s broschyr "Brandsäker bostad för alla" på msb.se

Samverkan krävs

Ingen kan åtgärda problemet ensam. För att genomföra de åtgärder som nämns ovan krävs samverkan mellan olika aktörer.

 • Kartläggning av riskutsatta individer – anhöriga och aktörer som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med personerna ifråga.
 • Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt - räddningstjänsten
 • Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet - räddningstjänsten.
 • Genomförande av förbättringsåtgärder – många olika aktörer som fixartjänster, socialsekreterare, biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare, vårdplanerare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, boendestödjare samt personal i särskilt boende, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Lagen visar på ett gemensamt ansvar

Om vi tittar på vad lagen säger ser vi att det finns ett gemensamt ansvar för att stödja särskilt riskutsatta med ett individanpassat skydd. En sammanfattning av lagrummen LSO, SoL, LSS och HSL visar på en gemensam röd tråd:

 • Stödja den enskilde
 • Samverka med varandra
 • Anpassa bostäder så att man kan bo under trygga och goda förhållanden
 • Utgå från individen

Man talar i de olika lagrummen om samverkan mellan myndigheter eller samhällsorgan. Men när det gäller bostadsanpassning kan man ställa sig frågan om det bedrivs något samarbete ur ett brandskyddsperspektiv. Vi tror att det kan bli bättre!

Ur lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

2 kap.

2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 kap.

1 § För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Kommunerna skall ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser för förebyggande verksamhet.

2 § En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag

Ur Socialtjänstlagen (2001:453)

"Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver"

"Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra"

Ur lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

"Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd."

Ur hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

"Tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder"

"Möjlighet till lokal policy"

Kontakt

Henrik Kindberg, brandinspektör, telefon: 054-540 28 18, e-post henrik.kindberg@karlstad.se